फॅक्टरी टूर

कंपनी कार्यालय इमारत आणि कार्यशाळा प्रदर्शन

कारखाना (1)

कारखाना (2)

मुख्य प्रक्रिया उपकरणे प्रदर्शन

कारखाना (11)

कारखाना (१३)

कारखाना (१४)

कारखाना (१२)

कारखाना (18)

कारखाना (१६)

कारखाना (15)

कारखाना (१७)

कारखाना (19)

कारखाना (२०)

कारखाना (21)

कारखाना (२३)

कारखाना (२२)

कारखाना (२५)

कारखाना (२४)

कारखाना (२६)

कारखाना (२७)

कारखाना (28)

कारखाना (३०)

कारखाना (२९)

कारखाना (३१)

मुख्य तपासणी साधने

संस्था (1)

संस्था (2)

संस्था (३)

संस्था (4)

संस्था (5)